Правила внутрішнього розпорядку для учнів

І.    Загальні положення.

ІІ. Правила внутрішнього розпорядку для учнів Радивилівського професійного ліцею.

2.1. Права учнів.

2.2. Обов’язки учнів.

2.3. Перелік забороненого.

2.4. Відповідальність за порушення.

2.5. Заохочення за успіхи.

  

І. Загальні положення

 

 1. Дані Правила внутрішнього розпорядку для учнів Радивилівського професійного ліцею є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів навчально-виховного у закладі, життєдіяльність якого регламентується законодавством, що діє у сфері освіти України.
 2. Правила внутрішнього розпорядку для учнів Радивилівського професійного ліцею складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів державної установи освіти: Статуту закладу освіти та Колективного договору, якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників ліцею.
 3. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників ліцею, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації закладу освіти та за підтримки первинної профспілкової організації. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку для учнівРадивилівського професійного ліцею, згідно з чинним законодавством України.
 4. 4. Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану ліцею на рік, фактичного ресурсного забезпечення закладу освіти на початок навчального року.

Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на те причин та обставин, про що видається  спеціальний наказ керівника за  погодженням  профспілкового комітету.

 1. 5. Радивилівський професійний ліцей працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.00, що враховується при встановленні режиму роботи ліцею на початок кожного навчального року.
 2. 6. Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для ліцеїстів, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи.

Кінець  навчального дня для  учнів відбивається у розкладах занять, у тому числі в позаурочний час.

 1. 7. Дотримання режиму роботи ліцею є обов’язковим для всіх членів колективу, перш за все для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні  бути обізнані щодо режиму роботи ліцею, вимагати його дотримання з боку  дітей, педагогів, інших працівників установи.

 

ІІ. Правила внутрішнього розпорядку для учнів Радивилівського професійного ліцею

 

2.1. Права учнів.

Учні Радивилівського професійного ліцею мають право:

–  на отримання якісних освітніх послуг в закладі освіти, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту закладу, на підставі відповідного наказу по ліцею;

–  на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку ліцею від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

–  на безпечні умови навчання та праці в ліцеї, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі в позаурочний період;

–  на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

–  на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

-  на безкоштовне проживання в учнівському гуртожитку на основі поданої заяви;

–  на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі закладу освіти, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами професійного ліцею;

–  на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів учнівського самоврядування закладу освіти.

 

2.2. Обов’язки учнів.

Учні Радивилівського професійного ліцею зобов’язані:

–  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення закладу освіти;

–  дотримуватись режиму роботи ліцею, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по ліцею та навчальній групі;

–  приходити до ліцею не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по ліцею;

–  дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

–  використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

–  сприяти дотриманню громадського порядку у закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів коллективу ліцею;

–  підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

–  брати участь в різноманітних заходах, організованих у ліцеї та за його межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

–  використовувати атрибутику Радивилівського професійного ліцею у практиці повсякденного життя, при виконанні представницької функції, знати та уміти виконувати гімн Радивилівського професійного ліцею.

–  своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу ліцею на ринку освітніх послуг.

 

2.3. Перелік забороненого.

Учням Радивилівського професійного ліцею забороняється:

–  припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати професійний ліцей без попередження класного керівника та майстра виробничого навчання;

–  порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

–  припускатися дій, у тому числі у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема, на охорону та захист людської честі та гідності;

–  розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

–  на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником закладу освіти) користуватися майном ліцею, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі ліцею;

–  знаходитись у приміщеннях ліцею (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників закладу освіти;

–  використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

–  вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні закладу освіти та на його території, поза нею;

–  використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема молодіжних, у закладі освіти та на його території.

 

2.4. Відповідальність за порушення.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Правил поведінки учнів та Статуту Радивилівського професійного ліцею, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування із закладу освіти.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування із закладу професійної (професійно-технічної) освіти встановлюється його Стаьтутом та правилами внутрішнього розпорядку.

Із закладу освіти учні можуть бути відраховані за:

 • власним бажанням;
 • станом здоров’я;
 • переведенням, за його згодою, в інший заклад освіти;
 • незадовільну успішність і поведінку;
 • невиконання вимог навчального плану та освітніх програм;
 • вироком суду, який набрав законної сили;
 • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Радивилівського професійного ліцею.

Учні при відрахуванні із закладу освіти можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації.

Згідно п.8.9 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 (із внесеними змінами), за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника закладу відраховуються із закладу освіти:

 • учні, слухачі, які мають підсумкову оцінку з професійно-практичної підготовки нижче ніж 4 бали;
 • учні, слухачі, які мають підсумкові оцінки нижчі ніж 4 бали більше ніж з двох навчальних предметів;
 • учні, переведені на наступний курс умовно і учні, слухачі випускних навчальних груп, які не з’явилися без поважних причин на повторну атестацію чи повторні заліки або за результатами повторної атестації чи повторних заліків з навчальних предметів одержали оцінки нижчі 4 балів;
 • учні, які переведені на наступний курс умовно за наявності підсумкової оцінки з поведінки «незадовільно» та продовжують систематично порушувати правила внутрішнього розпорядку і Статут Радивилівського професійного ліцею.

Рішення про відрахування учнів, слухачів протягом трьох днів доводиться до їхнього відома та відома батьків учнів.

Учні Радивилівського професійного ліцею, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на ліцейному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами,           зокрема – за поданням директора ліцею.

 

2.5. Заохочення за успіхи.

 1. Успіхи ліцеїстів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.
 2. До учнів Радивилівського професійного ліцею можуть бути застосовані різні форми заохочень:

–  за активну участь в окремих ліцейних, позаурочних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді нагородження дипломами та грамотами та грошові премії;

–  за активну участь у житті навчальної групи та ліцею, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування ліцею, активну участь у благоустрої закладу освіти тощо – нагородження грамотою (за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

–  за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

–  за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання);

–  за високі досягнення у навчанні – нагородження дипломом з відзнакою.